(1)
سعدانی م.; خواجه م.; تاج الدینی ح.; تیموری ف.; اکبری ع.; سرافراز م. فراینداکسیدانیو کاتالیتیکی آهن دو ظرفیتی/ پرسولفات/ کلینوپتی لولایت به عنوان یک روش مقرون به صرفه جهت تصفیه پساب واحد ایزوسیانات و متاتولوئن دی آمین پتروشیمی. J Health Field 2018, 5, 18-25.