(1)
پیمان ن.; زاده احمد ز.; دوستی ح. بررسی تاثیر آموزش مبتنی برنظریه خودکارآمدی بر ارتقای رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان شهید مدرس کاشمر. J Health Field 2018, 5, 1-7.