(1)
آقاولی ن.; نژادعلی م.; قمی م. بررسی غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم و سرب در منابع آب زیرزمینی منطقه شهراب و روستاهای اطراف در شهرستان اردستان در خرداد 1394. J Health Field 2017, 4, 1-8.