(1)
صیدی گله دار ا.; علیمحمدی ا.; آل محمد س. ن.; نصیری پ. بررسی ارتباط بین میزان آزردگی صوتی ناشی از حمل و نقل جادهای با عوامل دموگرافیک ساکنین در جوار بزرگراه بسیج، شمال به جنوب منطقه 15 تهران. J Health Field 2018, 5, 1-7.