(1)
حیدری ع.; کبیر م.; جعفری ن.; بابازاده گشتی ا.; هنرور م.; لطفی م. بررسی ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با محیط فیزیکی و امکانات محل کار در بهورزان استان گلستان. J Health Field 2016, 4, 35-42.