[1]
نجف پور ع.ا., جنیدی جعفری ا. و دوستي س. 2016. تحليل روند تغييرات غلظت پنج آلاينده شاخص كيفيت هوا. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه. 3, 2 (آوریل 2016), 17–26. DOI:https://doi.org/10.22037/jhf.v3i2.8841.