[1]
مجلسی نصر م., فخری ی. و سرخوش م. 2015. ارزیابی غلظت و خطر غیر سرطان زایی آرسنیک آبهای زیرزمینی با استفاده از مدل توزیع فضایی ( نقشه کریجینگ سطحی): منطقه هشتبندی میناب، ایران. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه. 2, 3 (جولای 2015), 32–41. DOI:https://doi.org/10.22037/jhf.v2i3.8755.