[1]
زارعی ا., نجفی م. و رجایی ر. 2015. رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در کارکنان بیمارستانی: یک مطالعه موردی. فصلنامه بهداشت در عرصه. 2, 3 (جولای 2015), 25–31. DOI:https://doi.org/10.22037/jhf.v2i3.7984.