[1]
ملکوتیانم. و خاشیز. 2015. اندازه گیری غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، سرب، مس در منابع آب آشامیدنی روستاهای جنوب شرقی دشت رفسنجان. فصلنامه بهداشت در عرصه. 2, 1 (مارس 2015), 1-9. DOI:https://doi.org/10.22037/jhf.v2i1.6395.