[1]
جعفری منصوریان ح., محوی ا.ح., مصطفی پور ف. و علیزاده م. 2014. مطالعه معادلات تعادلی و سینتیکی حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از خاکستر پوست گردو. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه. 1, 3 (آوریل 2014), 48–55. DOI:https://doi.org/10.22037/jhf.v1i3.5412.