[1]
ارفعی نیا ح., کرمانی م., آقائی م., بهرامي اصل ف. و کریم زاده س. 2014. بررسي مقايسه اي كيفيت بهداشتي هواي كلانشهرهاي تهران، اصفهان و شيراز در سال 1390. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه. 1, 4 (سپتامبر 2014), 37–44. DOI:https://doi.org/10.22037/jhf.v1i4.5368.