[1]
کشاورزمحمدین., زالیع., زینی‌وندم., رضاییز., تیموریم., جزیزاده کریمیم. و محمدیس. 2022. وضعیت سواد و سلامت در ایران و شواهد بومی رابطه سطح سـواد و سلامت در پژوهش¬های انجام شده در ایران: راه پیش روی مداخلات ارتقای سلامت. فصلنامه بهداشت در عرصه. 9, 3 (آوریل 2022), 45-55. DOI:https://doi.org/10.22037/jhf.v9i3.36661.