[1]
زمانی اهریس., محمدرضاییژ., زارعی پورم., جدگالم.س. و دشتیس. 2022. بررسی دانش، نگرش و رفتار بهداشت موادغذایی لبنیات در مراقبین سلامت شهرستان ارومیه. فصلنامه بهداشت در عرصه. 9, 2 (فوریه 2022), 12-20. DOI:https://doi.org/10.22037/jhf.v9i2.36493.