[1]
حکم آبادیر., صادقیح., فصیح رامندی ف. و کریمیع. 2022. ارزیابی استرس شغلی در بین آتش‌نشانان و بررسی ارتباط بالقوه آن با اختلالات اسکلتی عضلانی. فصلنامه بهداشت در عرصه. 9, 2 (فوریه 2022), 31-43. DOI:https://doi.org/10.22037/jhf.v9i2.36111.