[1]
اکبری م.ا. 2020. شاخص های ارزیابی کشورها در مقابله با کرونا. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه. 7, 4 (می 2020), 16–20. DOI:https://doi.org/10.22037/jhf.v7i4.30364.