[1]
کدیور ع. و کشاورز محمدی ن. 2020. نگاهی جامع به شاخص‌های مهم همه‌گیری ویروس کویید 19 و کاربرد آن‌ها در درک و مدیریت مؤثر همه‌گیری کرونا. فصلنامه بهداشت در عرصه. 7, 4 (می 2020), 21–33. DOI:https://doi.org/10.22037/jhf.v7i4.30264.