[1]
پناهی س., کریمی ع. و پوربابکی ر. 2020. مدل ‌سازی پیامد و تحلیل خطرات انفجار و آتش ‌سوزی ناشی از انتشار گاز متان در یک پالایشگاه از به تفکیک فصول سرد و گرم سال. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه. 7, 4 (می 2020), 34–46. DOI:https://doi.org/10.22037/jhf.v7i4.25456.