[1]
سعدانی م., خواجه م., تاج الدینی ح., تیموری ف., اکبری ع. و سرافراز م. 2018. فراینداکسیدانیو کاتالیتیکی آهن دو ظرفیتی/ پرسولفات/ کلینوپتی لولایت به عنوان یک روش مقرون به صرفه جهت تصفیه پساب واحد ایزوسیانات و متاتولوئن دی آمین پتروشیمی. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه. 5, 4 (آوریل 2018), 18–25. DOI:https://doi.org/10.22037/jhf.v5i4.19120.