[1]
پناها., کرمشاهيع., میرزاییج. و حیدریم. 2017. بررسی ترسیب فلزات سنگين در خاک و برگ درختان اکاليپتوس، سرو سيمين و اقاقيا در حاشیه کارخانه سیمان شهر ایلام. فصلنامه بهداشت در عرصه. 5, 2 (اکتبر 2017), 36-41. DOI:https://doi.org/10.22037/jhf.v5i2.16060.