[1]
صیدی گله دار ا., علیمحمدی ا., آل محمد س.ن. و نصیری پ. 2018. بررسی ارتباط بین میزان آزردگی صوتی ناشی از حمل و نقل جادهای با عوامل دموگرافیک ساکنین در جوار بزرگراه بسیج، شمال به جنوب منطقه 15 تهران. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه. 5, 3 (ژانویه 2018), 1–7. DOI:https://doi.org/10.22037/jhf.v5i3.14663.