[1]
حیدری ع., کبیر م., جعفری ن., بابازاده گشتی ا., هنرور م. و لطفی م. 2016. بررسی ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با محیط فیزیکی و امکانات محل کار در بهورزان استان گلستان. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه. 4, 2 (دسامبر 2016), 35–42. DOI:https://doi.org/10.22037/jhf.v4i2.12014.