بررسی کارایی فیلتر غشایی در حذف 1و2 دی کلرو اتان از پساب صنعتی