بررسی روش‌های مدیریت گیاه پرطاووسی سنبله‌ای در منابع آبی