تاثیر برنامه ارتقاء مدیریت پسماند بیمارستان رازی قزوین درسال های 1392 تا1397