بررسی اختلال عملکرد ریوی کارگران در معرض مواجهه شغلی با بخارات استایرن در یک صنعت تزریق پلاستیک