ارزیابی ریسک اثرات موضعی برای اپراتورهای ماشین چاپ در صنعت منتخب به روش RISK OF DERM