کاربرد الگوی فرآیند موازی گسترده در مطالعات مرتبط با رفتارهای بهداشتی: یک مرور نظامند