بررسی فرایند سونو- الکتروکواگولاسیون در حذف سیپروفلوکساسین از محیط های آبی با طراحی ترکیبی مرکزی