بررسی ارتباط بین پریودنتیت مزمن و پلی مورفیسم ژن اینترکولین 17 در برخی از مراکز بهداشتی درمانی شمال تهران 95-1393