بررسی کارایی بیومس قارچ آسپرژیلوس ترئوس در حذف کروم (VI) از محلولهای آبی: مطالعات ایزوترم و سینتیک جذب