بررسی کارایی باگاس نیشکر جهت جذب فنول از محلول های آبی