بررسی کارآیی فرآیند ازن زنی جهت حذف ایبوپروفن از محلول های آبی