موانع اجرایی حاکمیت بالینی در بیمارستان های استان خوزستان