بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت هزینه بانوان برای کنترل افزایش وزن