مقاله اصیل


تعیین علل رضایت شخصی در بخش اورژانس بیمارستان پورسینای رشت

Payman Asadi, Behzad Zohrevandi, Vahid Monsef Kasmaei, Bahnaz Heidari Bateni

مجله طب اورژانس ایران, دوره 2 شماره 3 (2015), 29 July 2015 , صفحه 110-115
https://doi.org/10.22037/ijem.v2i3.9038

مقدمه: ترخیص با رضایت شخصی به حالتی گفته می شود که بیمار بطور داوطلبانه قبل از دستور پزشک اقدام به ترک بیمارستان نماید که خود می تواند حاکی از وجود مشکلی در بیمارستان و یا کیفیت خدمات درمانی ارائه شده باشد. این مطالعه به بررسی میزان و علل ترخیص با رضایت شخصی در بخش اورژانس بیمارستان پورسینای رشت پرداخته است. روش کار: مطالعه مقطعی حاضر به بررسی دلایل ترخیص با رضایت شخصی در بخش اورژانس بیمارستان پورسینای رشت پرداخته است. جامعه مورد پژوهش کلیه بیماران ترخیص شده با رضایت شخصی در بازه زمانی فروردین تا اسفند ماه سال 1391 بودند. اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به وضعیت بیمه، نوع بیمه (تامین اجتماعی، خدمات درمانی، روستایی، کمیته امداد، نیروهای مسلح،  ماده 92، بیمه تکمیلی و سایر)، تعداد روزهای بستری، شیفت بستری (صبح، عصر، شب)، نوع بیماری یا علت مراجعه (مولتیپل تروما، جراحی، ارتوپدی، نوروسرجری، نورولوژی)، پذیرش مجدد احتمالی در طی 15 روز آینده و دلایل ترخیص با رضایت شخصی با استفاده از چک لیست از قبل طراحی شده جمع آوری و تکمیل گردید. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 و آزمون آماری مربع کای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. مقادیر P کمتر از 0.05 معنی دار تلقی گردید. يافته ها: در بازه زمانی مورد مطالعه در مجموع 3367 بیمار در بخش اورژانس پذیرش شدند که 1060 (31.4 درصد) بیمار با دادن رضایت شخصی بیمارستان را ترک نمودند (62.92 درصد مذکر).  بیشتر افراد ترخیص شده با رضایت شخصی متأهل بوده و سنی بین 20 تا 30 سال داشتند. بیشتر بیماران دارای مشکل نورولوژی و جراحی بوده و زمان مراجعه اکثریت آنها در شیفت عصر و شب بود. 62.17 درصد بیماران دارای بیمه ماده 92 و تأمین اجتماعی بودند. علل ترخیص با رضایت شخصی در 1009 مورد (95.19 درصد) به دلیل مسائل مرتبط با خود بیمار نظیر احساس بهبودی و تمایل به درمان در مراکز خصوصی، در 35 مورد (3.3 درصد) به دلایل مرتبط با کادر درمانی و در 16 مورد (1.51 درصد) مرتبط با وضعیت اقامتی بیمارستان بود. پذیرش مجدد در  طی 15 روز پس از ترخیص در 9.06 درصد از بیماران ترخیص شده با میل شخصی مشاهده شد. نتيجه گيری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر عمده موارد ترخیص با رضایت شخصی به دلیل مسایل مرتبط با خود بیمار بوده است. افزایش آگاهی بیماران از عوارض احتمالی ترخیص پیش از موعد، طرح ریزی برنامه درمانی سرپایی، ارتقاء سطح کیفیت خدمات پزشکی و درمانی می تواند در کاهش موارد رضایت با تمایل شخصی کمک کننده باشد.

مقایسه کارائی سوفنتانیل اینترانازال با مورفین سولفات وریدی درکنترل درد بیماران با ترومای اندام

Ali Arhami Dolatabadi, Majid Shojaee, Afshin Amini, Hojjat Derakhshanfar, Seyed Mohammad Hosseini, Davood Gallehdar

مجله طب اورژانس ایران, دوره 2 شماره 3 (2015), 29 July 2015 , صفحه 116-121
https://doi.org/10.22037/ijem.v2i3.9247

مقدمه: درد از شکایتهای رایج بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس می باشد که کنترل آن از وظایف مهم پزشکان می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کارایی سوفنتانیل اینترانازال  با مورفین سولفات وریدی در کنترل درد بیماران با ترومای اندام در بخش اورژانس طراحی شده است. روش کار: در کارآزمایی بالینی حاضر موارد ترومای اندام مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام حسین، تهران، ایران، در بازه زمانی مهر 1393 تا فروردین 1394 به طور تصادفی به دو گروه تحت درمان با سوفنتانیل اینترانازال (0/3 میکروگرم بر کیلوگرم) و مورفین سولفات (0/1 میلی گرم بر کیلوگرم) به صورت تک دوز قرار گرفتند. داده های دموگرافیک و اطلاعات مربوط به کیفیت کنترل درد، شدت درد قبل از مداخله و دقایق 15، 30 و 60 بعد از دریافت دارو و عوارض احتمالی از طریق چک لیستی جمع آوری و بین دو گروه مقایسه گردید. يافته‌ها: 88 بیمار با میانگین سنی 14/8±35/5سال وارد مطالعه شدند (81/8 درصد مرد). 44 بیمار مورفین سولفات وریدی و 44 بیمار سوفنتانیل اینترانازال  دریافت کردند. از نظر اطلاعات زمینه ای تفاوت معناداری بین دو گروه مورد بررسی مشاهده نشد. اختلاف معنی داری در میزان کاهش شدت درد در زمان های مورد مطالعه بین دو دارو مشاهده نگردید (0/12 = p؛ 2/46 = F؛ 86، 1:df). میزان موفقیت درمانی دو دارو نیز در زمان های مورد مطالعه اختلافی معنی داری نداشت (0/52 = p). اختلاف معنی داری بین دو گروه از جهت عوارض دارویی مشاهده نشد (0/24 = p). نتیجه‌گیری: براساس یافته های بدست آمده بنظر می رسد سوفنتانیل اینترانازال در کنترل سریع، مناسب و غیرتهاجمی درد بیماران با آسیب های تروماتیک اثری مشابه مورفین سولفات داخل وریدی دارد و لذا شاید بتواند به عنوان جایگزینی مناسب برای کنترل درد بیماران ترومایی مد نظر قرار گیرد.

گزارش82 مورد شکایت پزشکی از متخصصین طب اورژانس؛ یک مطالعه موردی

Masoumeh Pourali, Majid Shojaee, Afshin Amini, Hosein Alimohammadi, Hamidreza Hatamabadi

مجله طب اورژانس ایران, دوره 2 شماره 3 (2015), 29 July 2015 , صفحه 122-126
https://doi.org/10.22037/ijem.v2i3.9297

مقدمه: افزایش خطاهای پزشکی به یک نگرانی عمومی در میان سیاستگزاران سلامت تبدیل شده است. با توجه به اهمیت آگاهی از علل وقوع خطا های پزشکی و پیشگیری از تداوم آنها، این مطالعه به گزارش توصیفی 82 مورد شکایت پزشکی متخصصین طب اورژانس پرداخته است. روش کار: مطالعه حاضر از نوع گزارش موارد بوده و به گزارش توصیفی از 82 مورد شکایات پزشکی صورت گرفته از  متخصصین طب اورژانس، نتیجه نهایی شکایت، پیامد نهایی بیمار، نوع خطای منجر به قصور، مدت زمان کامل رسیدگی به شکایت و رای نهایی کمیسیون پزشکی پرداخته است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه بدون نام و به صورت خود اظهاری افراد مورد مطالعه جمع آوری شده است. يافته ها: داده های مربوط به 82 فقره شکایت پزشکی از متخصصین طب اورژانس جمع آوری گردید. میانگین سنی پزشکان برابر 5/7 ± 37/3 سال بود (89/2 درصد مرد). از کل 82 مورد شکایت پزشکی صورت گرفته در نهایت در 53 (63/8 درصد) مورد قصور پزشکی رخ داده بود. شیوع شکایت پزشکی در شیفت شب به طور معنی داری بیشتر از عصر (0/02=p) و صبح (0/01=p) بود. بیشترین علت قصور با فراوانی 27 مورد (50/9 درصد) خطای انسانی گزارش گردید (0/001>p). در بین خطاهای انسانی، خطا در تشخیص (48/2 درصد) و خطا در درمان (33/3 درصد) مهمترین علل را به خود اختصاص دادند. خطاهای پزشک منجر به مرگ 28 (8/52 درصد) بیمار و صدمه جدی در 6 (11/3 درصد) بیمار شده بود (0/001>p). نتيجه گيری: شیوع قصور پزشکی در مطالعه حاضر 63/85 درصد بدست آمد. بیشتر این خطاهای پزشکی در شیفت شب رخ داده بود. خطای انسانی با شیوع 50/9 درصدی اصلی ترین عامل بروز قصور پزشکی بود. در بین خطاهای انسانی، خطا در تشخیص و خطا در درمان بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بود. این خطاها نهایتا منجر به مرگ 52/8 درصد بیماران و صدمه جدی 11/3 درصد آنان گردیده بود.

مقایسه میزان رضایتمندی مراجعین اورژانس مرکز شهدای تجریش قبل و بعد از استقرار طرح تحول نظام سلامت

Behrouz Hashemi, Alireza Baratloo, Mohammad Mehdi Forouzafar, Maryam Motamedi, Mohammadreza Tarkhorani

مجله طب اورژانس ایران, دوره 2 شماره 3 (2015), 29 July 2015 , صفحه 127-133
https://doi.org/10.22037/ijem.v2i3.9307

مقدمه: سرانجام طرح تحول نظام سلامت بعد از مدت‌ها بحث و بررسی در تاریخ 15 اردیبهشت 1393 در بیمارستان شهدای تجریش به طور همزمان با سایر بیمارستان های کشور به اجراء در آمد. این مطالعه با هدف مقایسه میزان رضایتمندی مراجعین بخش اورژانس مرکز شهدای تجریش، قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت طراحی گردیده است. روش کار: مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی می باشد که با ارزیابی نتایج حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده توسط مراجعین بخش اورژانس مرکز شهدای تجریش در یک دوره 6 ماهه قبل و یک دوره 6 ماهه بعد از آغاز طرح تحول نظام سلامت انجام گرفته است. پرسشنامه های مورد استفاده شامل چک لیستهای استاندارد وزارت بهداشت جهت سنجش میزان رضایتمندی بود. يافته ها: در پژوهش حاضر داده های حاصل از نظرسنجی 3665 بیمار مورد ارزیابی قرار گرفت. در دوره پس از اجرای طرح، میزان رضایتمندی در خصوص ارائه آموزش های قبل از ترخیص (0/03=p)، وضعیت اتاق های بستری (0/0002=p)، نظافت سرویس های بهداشتی (0/007=p)، انجام به موقع ویزیت پزشکان (0/04=p)، صرف دقت و زمان برای معاینه (0/007=p)، توصیه در خصوص بهبودی و بهزیستی بیمار (0/01=p)، احساس اطمینان خاطر و نتیجه مطلوب (0/03=p)، وضعیت رسیدگی به امور مالی (0/03=p) و میزان رعایت موازین شرعی و اصول اخلاقی (0/01=p) به طور چشمگیری کاهش یافته بود. نتيجه گيری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، پس از اجرای طرح تحول سلامت رضایتمندی از ارائه آموزش های قبل از ترخیص، وضعیت اتاق های بستری، نظافت سرویس های بهداشتی، ویزیت به موقع پزشکان، صرف دقت و زمان برای معاینه، توصیه های در خصوص بهبودی و بهزیستی بیمار، وضعیت رسیدگی به امور مالی و همچنین میزان رعایت موازین شرعی و اصول اخلاقی به طور معنی داری کاهش یافته بود.

بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به ترومای سر مراجعه کننده به بخش اورژانس

Arash Forouzan, Kambiz Masoumi, Hassan Motamed, Alireza Teimouri, Hassan Barzegari, Behzad Zohrevandi, Fatemeh Rasouli

مجله طب اورژانس ایران, دوره 2 شماره 3 (2015), 29 July 2015 , صفحه 134-138
https://doi.org/10.22037/ijem.v2i3.9573

مقدمه: صدمات تروماتیک مغزی یکی از مهمترین علل مرگ و میر و معلولیت هستند. با در نظر گرفتن تناقضات متعدد جهت ترخیص بیماران با ضربه به سر به خصوص صدمات تروماتیک مغزی خفیف، این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک صدمات تروماتیک مغزی طراحی شده است. روش کار: در این مطالعه مقطعی گذشته نگر، بیماران با ترومای منحصر سر، بدون فاکتورهای مخدوش کننده و همه آنها که تحت سی تی اسکن سر قرار گرفتند، با نمونه گیری در دسترس وارد این مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک و تشخیص نهایی این بیماران از پرونده های بالینی استخراج و مورد تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 21 و تست های آماری متناسب قرار گرفت. يافته ها: 786 بیمار با میانگین سنی 8/16 ± 24 سال (دامنه: 75-5/0) مورد بررسی قرار گرفتند (8/67 درصد مرد). 42 بیمار (3/5 درصد) سی تی اسکن مغز غیرطبیعی داشتند و بستری شدند. از بین این 42 بیمار، 7 نفر (7/16 درصد بیماران بستری، 3/3 درصد بیماران کم خطر و 9/0 درصد کل بیماران) در دسته ی کم خطر از جهت احتمال وجود ضایعه مغزی قرار داشتند. 12 نفر (5/1 درصد) از بیماران به عمل جراحی احتیاج داشتند که از این میان 2 نفر (9/0 درصد) از بیمارانی بوده اند که جزو دسته کم خطر طبقه بندی شده بودند. استفراغ در بیماران با اسکن غیرطبیعی (2/45 درصد)  به طور معنی داری بیشتر از بیماران با اسکن طبیعی (6/19 درصد) بود (p = 0/001 ). در سایر علائم اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. نتيجه گيری: با توجه به یافته های این مطالعه، می توان نتیجه گرفت که با تصمیم گیری بر اساس علائم بالینی صرف احتمال خطا در مدیریت حدود 3/3 درصد بیماران مبتلا به ترومای سر وجود دارد. همچنین حدود 9/0 درصد از بیمارانی که در دسته کم خطر طبقه بندی شدند در نهایت به .عمل جراحی احتیاج پیدا کردند

نامه به سردبیر


اورژانس های منطقه ای، استان کرمان، شهرستان بم؛ اجسام خارجی ناشی از نخل خرما

Setareh Asgarzadeh, Mojtaba Jafari, Masoumeh Moallem

مجله طب اورژانس ایران, دوره 2 شماره 3 (2015), 29 July 2015 , صفحه 108-109
https://doi.org/10.22037/ijem.v2i3.9200

یکی از مراجعات شایع به بخش اورژانس بیمارستان پاستور، بم، ایران، ورود جسم خارجی ناشی از لیف درخت خرما به قسمتهای مختلف بدن می باشد. این شهر در جنوب شرقی ایران واقع شده است و نخلستانهای زیادی دارد. بسیاری از ساکنین شهر بم و اطراف آن کشاورز و باغدار بوده و تعداد زیادی از کودکان هم در این باغها مشغول بازی هستند. با نزدیک شدن به فصل برداشت خرما (اواخر تابستان) بخش اورژانس این شهر محل ارجاع تعداد قابل توجهی از بیماران با شکایت جسم خارجی است. این اجسام خارجی که در اصطلاح محلی سیخ خرما نامیده می شود از جنس چوب بوده و به دلیل شکل سوزنی و انتهای تیزی که دارند به راحتی وارد قسمت های مختلف بدن میشود. برخی از بیماران قبل از مراجعه به اورژانس، اقدام به دستکاری کرده و باعث فرورفتن عمیق تر این اجسام می شوند.

در ادامه این نوشتار به ارزیابی شیوه مدیریت این بیماران خواهیم پرداخت. 

گزارش مورد


کله سیستیت بدون سنگ بدنبال ترومای متعدد؛ گزارش یک مورد

Majid Shojaee, Setareh Asgarzadeh, Anita Sabzghabaei

مجله طب اورژانس ایران, دوره 2 شماره 3 (2015), 29 July 2015 , صفحه 139-142
https://doi.org/10.22037/ijem.v2i3.9015

کوله سیستیت بدون سنگ عارضه ای با مرگ و میر بالا و ناشایع است که به عنوان یک بیماری ثانویه در شرایطی نظیر ترومای شدید و سوختگی وسیع رخ می دهد. تشخیص این بیماری مشکل بوده و احتمال آن براساس شک بالینی و معاینات فیزیکی مطرح شده و به کمک سونوگرافی و سی تی اسکن به تایید می رسد. گزارش حاضر یک مورد کوله سیستیت بدون سنگ به دنبال تروما در یک بیمار 75 ساله را مطرح می کند.

گزش؛ علتی ناشایع اما محتمل برای ناپایداری همودینامیک

Masoumeh Moallem, Vishtasb Nikmanesh, Setareh Asgarzadeh

مجله طب اورژانس ایران, دوره 2 شماره 3 (2015), 29 July 2015 , صفحه 143-146
https://doi.org/10.22037/ijem.v2i3.9437

عقرب گزیدگی در جنوب شرق کشور ایران و به خصوص در مناطق روستایی به صورت متداول رخ می دهد. بیشتر موارد عقرب گزیدگی بدون بروز عوارض سیستمیک، سیر بالینی خوش خیمی را طی می کنند. اریتم و تورم موضعی و عوارض حساسیتی خفیف شایعترین آثار ناشی از گزش این موجودات محسوب می شوند. ولی به ندرت عوارض خطرناکی نظیر میوکاردیت، نارسایی قلبی، ادم پولمونر و شوک نیز گزارش شده است. گزارش موردی حاضر یک مورد عقرب گزیدگی با تظاهر تنگی نفس و ادم ریه در یک کودک شش ساله را معرفی نموده است.

آموزشی


در شماره 2، دوره 2، صفحات 105-107 مجله طب اورژانس ایران بعضی از ویژگی های تست های تشخیصی در قالب یک مقاله آموزشی با عنوان "پزشکی مبتنی بر شواهد؛ قسمت اول: تعریف و محاسبه ساده حساسیت، ویژگی و دقت یک تست" تعریف شده و نحوه محاسبه آنها بیان گردید. مقاله حاضر قصد دارد تا دو ویژگی دیگر تست های تشخیصی شامل ارزش اخباری مثبت و منفی را مورد توجه قرار دهد. ارزش اخباری مثبت و منفی به ترتیب عبارتند از موارد مثبت و منفی حقیقی گزارش شده توسط یک تست. به بیانی دیگر این مقادیر بیان کننده این نکته هستند که اگر یک فرد با یک تست مورد آزمایش قرار بگیرد، احتمال مثبت یا منفی بودن حقیقی تشخیص در آنها چقدر است.