1.
شادمهرا, درودچیع, زارع نژادم, زارعیز, کلانین, طاهریل. بررسی شکایت افتادن از تخت بیمارستانی حین درمان ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس در طی سال های از سال 1390 الی 1398. IJEM [اینترنت]. 6 آوریل 2022 [ارجاع شده 19 آگوست 2022];9(1):e4. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/37991