1.
وطن خواهم, ملکیف, حبیب زادهسر, ملک شعارم. اضطراب کادر درمانی و عوامل روانشناختی موثر بر آن در زمان پاندمی کوید 19 در ایران: یک مطالعه مروری سیستماتیک: اضطراب کادر درمانی و عوامل روانشناختی موثر بر آن در زمان پاندمی کوید 19 در ایران. IJEM [اینترنت]. 2 اکتبر 2021 [ارجاع شده 16 ژانویه 2022];8(1):e29. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/36276