1.
صفان, فرزانهر, صفاییع, عباسیب, اخوانر, کلانین, رحمانیانف. بررسی رعایت حریم خصوصی بیماران در بخش اورژانس: یک مطالعه مرور سیستماتیک. IJEM [اینترنت]. 11 آگوست 2021 [ارجاع شده 17 ژانویه 2022];8(1):e25. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/35757