1.
رحمانیانف, عباسیب, بلوردیا, ملکیف, حبیب زادهسر, مهدی ف, عبیریس, اخوانر. میزان آمادگی بیمارستان های ایران در برابر حوادث و بلایا: یک مرور سیستماتیک. IJEM [اینترنت]. 2 می 2021 [ارجاع شده 17 ژوئن 2021];8(1):e13. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/34424