1.
منافی راثیع, توکّلی دارستانیر, عموزاده عمرانیف, زندیر, باروتکوبم, وزیریسش, شکرانهش. مقایسه ی میزان جوش خوردگی در بیماران با شکستگی اینترتروکانتریک با گاما نیل کوتاه قفل و غیر قفل؛ یک مطالعه مقطعی. IJEM [اینترنت]. 7 می 2021 [ارجاع شده 23 جولای 2021];8(1):e14. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/34209