1.
رحمانیف, واحدن, سیف فرشدع. کیفیت زندگی افراد آسیب دیده پس از حوادث جاده ای: مرور نظام مند. IJEM [اینترنت]. 13 مارس 2021 [ارجاع شده 23 ژوئن 2021];8(1):e9. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/34127