1.
یداللهیس, صالحیح, انصاریف, حیدرپورص. بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان شهرکرد نسبت به رعایت اصول کنترل عفونت: یک مطالعه مقطعی- تحلیلی: بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان شهرکرد نسبت به رعایت اصول کنترل عفونت. IJEM [اینترنت]. 1 می 2021 [ارجاع شده 19 ژانویه 2022];8(1):e12. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/33980