1.
یحیی پورز, جهانیانف, حسینی نژادم, اسدیت, منتظرسح, پاشائی گرامیم. بررسی استفاده از سیستمI-PASS در بهبود فرآیند تحویل بیماران در زمان تغییر شیفت بین دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مازندران. IJEM [اینترنت]. 15 مارس 2021 [ارجاع شده 23 ژوئن 2021];8(1):e10. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/32596