1.
محققذا, عابدزادهص, خاتمیان اسکوییر, فوگردیم. وضعیت تعیین تکلیف بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس قبل و بعد از استقرار طب اورژانس؛ یک مطالعه مقایسه ای. IJEM [اینترنت]. 19 دسامبر 2020 [ارجاع شده 17 ژانویه 2022];8(1):e3. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/32490