1.
پورآقاییم, منتظرم, محرم زادهپ, محمدزاده عباچیا, شهسواری نیاک, بالافرم. یافته های سی تی سینه در بیماران با ترومای قفسه سینه مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز در سال ۹۵: يك گزارش كوتاه. IJEM [اینترنت]. 14 آوریل 2021 [ارجاع شده 23 ژوئن 2021];8(1):e11. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/31305