1.
سعیدی بروجنیح, مشعلچیح, ماه ورط, صادقیب, جمشیدیم. فراوانی و انواع یافته های پاتولوژیک در سی تی اسکن مغز بیماران با ترومای سر و سطح هوشیاری 15 در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی. IJEM [اینترنت]. 6 آگوست 2020 [ارجاع شده 26 اکتبر 2020];7(1):e34. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/29093