1.
رسولیف, صفاییآ, عبدالهیع. مدیریت ترومای نافذ ناشی از جسم خارجی قفسه سینه؛ گزارش یک مورد. IJEM [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 28 فوریه 2021];6(1):e7. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/26470