شادمهراقدس, درودچیعلیرضا, زارع نژادمحمد, زارعیزهرا, کلانینوید, و طاهریلهراسب. “بررسی شکایت افتادن از تخت بیمارستانی حین درمان ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس در طی سال های از سال 1390 الی 1398”. مجله طب اورژانس ایران 9, no. 1 (آوریل 6, 2022): e4. دسترسی آگوست 19, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/37991.