صفانیما, عبیریسمانه, احمدی کوپاییسید رضا, حبیب زادهسید رضا, فرزانهروحیه, طاهریلهراسب, کلانینوید, و رحمانیانفاطمه. “خشونت در پرسنل بخش اورژانس: یک مطالعه مرور نظام مند”. مجله طب اورژانس ایران 8, no. 1 (آگوست 4, 2021): e24. دسترسی ژانویه 17, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/35684.