درودچیعلیرضا, زارع نژادمحمد, کلانینوید, رنجبرفرناز, حاتمیناصر, و رعیت دوستاسماعیل. “بررسی فراوانی قصور متخصصان طب اوراژانس ارجاعی به پزشکی قانونی استان فارس از سال 92 تا 98”. مجله طب اورژانس ایران 8, no. 1 (آگوست 18, 2021): e26. دسترسی ژانویه 17, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/35456.